28/03/18

Students pick the broad beans and one artichoke.

Les élèves cueillent les fèves et un artichaut.

El alumnado recolecta las habas y una alcachofa.

L'alumnat cull les faves i una carxofa.

23/03/18
Students water the vegetable garden and the mediterranean garden with rainwater
Students prepare cuttings of rose bush.

Les étudiants arrosent le jardin potager et le jardin méditerranéen avec de l'eau de pluie
Les étudiants préparent des boutures de rosier.

El alumnado riega el huerto y el jardín mediterráneo con agua de lluvia
El alumnado prepara esqueje de rosal.

L'alumnat rega l'hort i el jardí mediterrani amb aigua de pluja
L'alumnat prepara esqueixos de rosers.

15/03/18
Students water the vegetable garden and the mediterranean garden with rainwater.
Students prepare cuttings of fig tree.

Les étudiants arrosent le jardin potager et le jardin méditerranéen avec de l'eau de pluie.
Les étudiants préparent des boutures de figuier.

El alumnado riega el huerto y el jardín mediterráneo con agua de lluvia.
El alumnado prepara esqueje de higuera.

L'alumnat rega l'hort i el jardí mediterrani amb aigua de pluja.
L'alumnat prepara esqueixos de figuera.

9/03/18Students turn over the soil and remove weeds using a hoe.
Students prepare cuttings of fig tree.

Les étudiants retournent la terre et enlèvent des mauvaises herbes avec une binette.
Les étudiants préparent des boutures de figuier.

El alumnado remueve la tierra y quita malas hierbas con la azada.
El alumnado prepara esqueje de higuera.

L'alumnat remou la terra i lleva males herbes amb l'aixada.
L'alumnat prepara esqueixos de figuera.